فن بیان و توسعه فردی با مونا شش بلوکی

من در کنارتم تا تو رشد کنی و بدرخشی

دنیای امروز هر لحظه در حال تغییر است، تغییراتی بیشتر و سریع تر از گذشته. اگر رو به جلو حرکت نکنیم، پیشرفت نکنیم حتماً داریم پسرفت می‌کنیم، بنابراین نیاز داریم آموزش ببینیم، خودمان را توسعه و مهارت های مان را ارتقاء بدهیم. آموزش دیدن ما را به فرد تاثیرگذار تری تبدیل می کند که این اثرگذاری هم روی زندگی خودمان است و هم زندگی دیگران.

Image

نظرات کاربران